Společenská odpovědnost a sponzoring

Meopta přijala celkový koncept společenské odpovědnosti za svůj a snaží se jej aplikovat ve všech oblastech svého působení.

Klade přitom důraz na účinnost a efektivnost aplikace a důsledné vyhodnocení sociální návratnosti investic. 

Meopta si uvědomuje, že společenská odpovědnost není mecenášství, ale filozofie, která - pokud je součástí  firemních procesů - přináší firmě dlouhodobou prosperitu.

Město Přerov a obyvatelé

Meopta je si vědoma svého důležitého postavení v regionu, a proto ve spolupráci s městem podporuje velmi výrazně přerovský hokej. Hlavním  cílem je zajistit zajímavý prostor pro mimoškolní činnost pro děti a mládež, ale zároveň nám tato podpora vynesla krásný bonus; přerovský zimní stadion nese hrdé jméno Meoaréna. 


Podpora nadace Malý Noe

Tato nadace se věnuje mladým lidem, kteří opouštějí dětské domovy a nemají pro další život dostatečné zázemí. Pan Rausnitz osobně poskytl nemalé prostředky pro zbudování startovacího bytu pro mladé lidi v Přerově.
Pan Paul Rausnitz kladl velký důraz na rodinu a její soudržnost, což bylo dáno především jeho dramatickými zážitky z války. Dětem z Dětského domova v Přerově věnoval velkou pozornost, podporoval finančně různé akce a osobně děti často navštěvoval.

 

Český svaz biatlonu


Meopta spolupracuje mnoho let s Českým svazem biatlonu  (www.biatlon.cz )a to zejména proto, že biatlon je jeden z mála sportů, kde se používá náš výrobek. Trenéři české reprezentace se přímo podíleli na vývoji nového spektivu MeoStar S2 82 HD a poskytovali velmi cenné podněty z vlastních zkušeností. Česká reprezentace zmíněné přístroje používá a díky vynikajícím sportovním výsledkům z poslední doby je značka Meopta velmi kvalitně a příjemně prezentovaná. 

 

Česká společnost ornitologická


Dalším významným partnerem Meopty je ČSO - Česká společnost ornitologická (www.cso.cz ). Ornitologové jsou nejvýznamnější skupinou uživatelů pozorovacích spektivů, proto i tato spolupráce trvá již mnoho let. Meopta s pozorovateli přírody rovněž konzultovala vývoj MeoStaru S2 82 HD a díky tomu je tento spektiv odborníky řazen k nejlepším přístrojům na světě. Meopta podporuje aktivity ČSO, např. vítání ptačího zpěvu, festival ptactva nebo nákup pozemků pro zřízení ptačí rezervace Josefovské louky. Dále poskytuje členům ČSO slevy při nákupu vlastních dalekohledů a organizuje i pravidelná setkání s ornitology a seznámení s výrobky. ČSO naopak prezentuje Meoptu jako dobrého a spolehlivého partnera, spojení funguje oboustranně výhodně.

 

Českomoravská myslivecká jednota


Podobně plodná je spolupráce s ČMMJ (Českomoravskou mysliveckou jednotou) (www.cmmj.cz ), kde je velmi důležité především poskytovat dostatečný prostor pro vytváření zpětných vazeb mezi firmou a nejsilnější skupinou uživatelů výrobků Meopty, myslivci. Tento prostor je velmi živý a vede jednoznačně k tomu, že Meopta vyvíjí své produkty přímo na míru největším skupinám uživatelů. ČMMJ zpětně své členy informuje o novinkách a propaguje Meoptu jako domácího spolehlivého dodavatele. 

 

Armáda České republiky


Meopta již tradičně téměř po celou dobu své existence spolupracuje s Armádou České republiky (www.armadaceskerepubliky.cz), bez vzájemných úzkých kontaktů by ostatně nemohla vyvíjet a vyrábět přístroje vhodné pro extrémní podmínky bojových misí. Proto Meopta velmi intenzivně podporuje mnoho sportovních i soutěžních aktivit armády i policie ČR pro vojáky, dospělé, děti i mládež.

Firma investuje do ekologicky přátelských řešení v zájmu ochrany zdravého životního prostředí a zachování Lepšího pohledu na svět

 • Soustavná eliminace dopadů na životní prostředí a jeho předcházení
 • Certifikace dle ISO 14001
 • Používání nejnovějších technologií ke zvýšení efektivity výroby a redukce odpadů
 • Permanentní aktivity zaměřené na úsporu energií ve firmě
 • Snížení emisí těkavých organických látek do ovzduší instalací dvou nových katalytických  oxidačních jednotek
 • Soustavné snižování emisí dalších chemických látek 
 • Zodpovědný přístup zaměstnanců vůči životnímu prostředí
 • Sdílení firemních ekologických zásad mezi zaměstnanci Meopty
 • Nejvyšší možná míra recyklace ve výrobě i mimo ni
 • Regenerace rozpouštědel na vlastním destilačním zařízení a znovu používání ve výrobních provozech  v naší firmě. 
 • Třídění odpadu ve všech provozech firmy - kontejnery na tříděný odpad v areálu firmy
 • Využívání odpadů (již jednou použitých chemických  látek) mezi jednotlivými provozy
 • Využití části skleněného optického odpadu (hranoly a čočky) jako učebních pomůcek ve školách
 • Projekt zelená firma - likvidace elektroodpadu v areálu firmy pro zaměstnance, akce ve spolupráci se společností REMA
 • Ochrana přírodních zdrojů a jejich budování
 • Využívání energie z obnovitelných zdrojů
 • Plánovaná rekultivace okolí a vnitřního areálu firmy
   

Vzdělání

Základ dlouhodobé prosperity
Meopta v duchu své vize spolupracuje s odbornými školami a podporuje rozšíření výuky přírodních věd na všech stupních škol.

Více informací