Meopta-CookieGdpr-Policy-s
0073043
0
/cz/cookies-a-ochrana-osobnich-udaju/
18761006B

Zodpovědnost vůči životnímu prostředí

Naše podnikatelské aktivity důsledně respektují požadavky na zlepšování životního prostředí. Za samozřejmé považujeme dodržování legislativních požadavků v této oblasti. Realizujeme řadu interních opatření s cílem nejen minimalizovat dopady naší činnosti na životní prostředí, ale také v maximální míře možným dopadům předcházet.

Pořizujeme a i nadále budeme pořizovat technologie splňující nejpřísnější environmentální požadavky. Snažíme se o největší možnou míru recyklace na všech stupních výroby. Používáme ekologičtější, méně škodlivé materiály. Zlepšujeme naše procesy a minimalizujeme tak dopady na životní prostředí.

Společnost investuje do řešení technologií a postupů šetrných k životnímu prostředí s cílem zachovat zdravé životní prostředí a udržet si lepší pohled na svět

• Systematická eliminace vlivů na životní prostředí a její prevence

• Certifikace ISO 14001

• Zapojení do projektu Zelená firma ve spolupráci se společnosti REMA – sběr vyřazených drobných elektrozařízení v rámci firmy, včetně možností využívání této služby našimi zaměstnanci

• Použití nejnovějších technologií ke zvýšení efektivity výroby a snížení produkce odpadů

• Aktivity zaměřené na úspory energií ve společnosti

• Snížení emisí těkavých organických sloučenin do atmosféry s využitím jednotek katalytické oxidace

• Odpovědný přístup zaměstnanců k životnímu prostředí

• Sdílení firemní environmentální politiky mezi zaměstnanci Meopty

• Recyklace materiálů a surovin ve výrobě

• Regenerace rozpouštědel ve vlastním destilačním zařízení a jejich opětovné použití ve výrobním procesu

• Důsledné třídění odpadu ve všech provozech společnosti

• Využití vhodného optického skleněného odpadu (hranoly a čočky) jako učební pomůcky ve školách

• Údržba a obnova zeleně v areálu společnosti

REACH

Společnost Meopta s.r.o. podporuje cíl nařízení REACH 1907/2006 v platném znění - nevyrábět, neuvádět na trh či nepoužívat látky, které působí nepříznivě na lidské zdraví nebo životní prostředí a dodržuje všechny povinnosti plynoucí z tohoto nařízení. 

Meopta s.r.o. svým zákazníkům poskytuje spolehlivé informace o látkách vzbuzující velké obavy (SVHC), jak vyžaduje článek 33 nařízení REACH.

Prohlášení o SVHC látkách v předmětech

Níže naleznete přehled nejčastěji vyskytujících se SVHC látek, které mohou být přítomny v našich výrobcích. U předmětů, u nichž jsou obsahy látek > 0,1 % hm., společnost Meopta již poskytla informace svým zákazníkům.

Komponenty

SVHC

CAS

Mosazné, hliníkové či skleněné části výrobků

olovo

7439-92-1

Sklo

kadmium

7440-43-9

Lepidla, tmely

terfenyl hydrogenovaný

61788-32-7

Lepidla, tmely

bisfenol A

80-05-7

Lepidla

4-nonylfenol, rozvětvený

84852-15-3

Lepidla

nonylfenol

25154-52-3

Barvy, lepidla

N-methyl-2-pyrrolidon

872-50-4

Barvy, činidla k pokovování

ethylendiamin

107-15-3

Lepící prostředky, pojiva

dodecamethylcyclohexasiloxan

540-97-6

Tmely

oktamethylcyklotetrasiloxan

556-67-2

Meopta s.r.o.  spolupracuje se svými dodavateli na postupném vyřazení veškerých SVHC přítomných v koncentraci > 0,1% hm. ze svých výrobků (v případě, že jsou k dispozici vhodná a spolehlivá alternativní řešení).

RoHS

Společnost Meopta s.r.o. dodržuje požadavky RoHS 2011/65/EU v platném znění, jež stanovuje pravidla omezení používání nebezpečných látek (příloha II RoHS) v elektrických a elektronických zařízeních (EEZ) s cílem přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí.

Na základě podkladů od zákazníka Meopta s.r.o. vyhodnocuje EEZ spadající do oblasti působnosti této směrnice (příloha I RoHS) a současně zohledňuje použití vyňatá z omezení (příloha III RoHS). Na vyžádání vystavujeme certifikáty shody s RoHS.

TSCA

Meopta s.r.o. se pro americký trh řídí zákonem o toxických látkách (TSCA) sekce 6(h), jež vydala EPA (Americká agentura pro ochranu životního prostředí) - pro omezení používání perzistentních, bioakumulativních a toxických chemikálií (PBT). Na vyžádání vystavujeme certifikáty shody s TSCA.

KONFLIKTNÍ MINERÁLY (Conflict mineral reports)

Společnost Meopta s.r.o. uplatňuje legislativu 3TG, která je součástí zákona č. 151/2021 a nařízení EU 2017/821, která se opírají o doporučující nařízení OECD. To znamená, že nepoužíváme nerostné suroviny a minerály z oblastí, ve kterých panuje složitá bezpečností situace, je využívána dětská práce pro jejich získávání, a kde výnosy z těchto obchodů by mohly být použity k financování ozbrojených skupin, porušování lidských práv a podpoře korupce a praní špinavých peněz.

Mezi tyto „konfliktní nerostné suroviny a minerály“ jsou zařazeny cín, wolfram, tantal a zlato.

Meopta s.r.o. obchoduje jen s firmami, které rovněž plní požadavky těchto zákonů a nařízení a spolupracuje se svými dodavateli, tak aby bylo zajištěno, že jejich minerály a suroviny nepochází ze zemí, které jsou zahrnuty v konfliktních minerálech.

---

V našich výrobcích sportovní optiky je obsažena SVHC látka 7439-92-1/olovo, v Kolimátorech také 7440-43-9/kadmium. SCIP číslo zašleme na vyžádání.