Meopta-CookieGdpr-Policy-s
6533043
0
/cz/cookies-a-ochrana-osobnich-udaju/
65361006B

Vize a mise

Meopta se chce stát světovým lídrem v poskytování inovativních řešení určených pro specifické trhy zaměřené na oblasti zobrazovacích a osvětlovacích systémů určených pro spotřebitelské, průmyslové a vojenské aplikace.

Stavíme na dlouhodobé tradici s optomechanickými a optoelektronickými produkty – od prvotního návrhu, vývoje, k výrobě, testování a dodání – stejně jako na dodržování všech etických a zákonných norem včetně ochrany životního prostředí.

 

Politika naplnění vize

Politika naplnění vize

Spokojenost zákazníků

Cílem společnosti Meopta je s osobním přístupem a vysokou mírou profesionality poskytovat špičková inovativní řešení s nejlepším poměrem přidané hodnoty a ceny. Celosvětově tímto způsobem budovat dlouhodobá partnerství s akcentem na oboustrannou spokojenost.

Technologie

Rozvoj technologií je oblast firemní strategie, kterou je nezbytné neustále zdokonalovat.

V oblasti výrobních technologií se chceme i nadále pohybovat na hranici vyrobitelného a spoluutvářet trend dalšího rozvoje v oblasti optiky a jemné mechaniky. Chceme trvale investovat do nejnovějších strojních měřících zařízení, softwaru a ostatních technologií. Vysokou úrovní svých technologických možností a schopností chceme nabízet taková řešení, která budou odpovídat nejnovějším technickým, technologickým možnostem a světovým trendům.

Zodpovědnost vůči životnímu prostředí

Naše podnikatelské aktivity důsledně respektují požadavky na zlepšování životního prostředí. Za samozřejmé považujeme dodržování legislativních požadavků v této oblasti. Realizujeme řadu interních opatření s cílem nejen minimalizovat dopady naší činnosti na životní prostředí, ale také v maximální míře možným dopadům předcházet. Pořizujeme a i nadále budeme pořizovat technologie splňující nejpřísnější environmentální požadavky. Snažíme se
o největší možnou míru recyklace na všech stupních výroby. Používáme ekologičtější, méně škodlivé materiály. Zlepšujeme naše procesy
a minimalizujeme tak dopady na životní prostředí.

Řízení procesů a kvality

Budeme dlouhodobě zajišťovat a zlepšovat kvalitu našich výrobků a procesů. Při tom budeme vždy respektovat hlavní cíle společnosti při co možná nejefektivnějším využívání zdrojů. Cílů dosáhneme neustálým zlepšováním interních procesů a kvality své práce, prohloubením všeobecného povědomí o významu kvality u všech zaměstnanců, odstraňováním procesů, které nepřinášejí žádnou přidanou hodnotu, a vytvářením tlaku na to, aby kvalita byla vyráběna, nikoli „vykontrolována“. Naším cílem bude vždy rychlost a efektivita, vysoká profesionální úroveň, plnění požadovaných termínů a maximální přesnost při podávání informací o kvalitě a procesech. Zlepšování procesů a kvality bude založeno na hodnocení objektivních a reálných měřitelných parametrů, dat a informací s návazností na konkrétní opatření vedoucí k jejich zlepšování. Naší snahou je například minimalizovat náročné kontroly výrobků a jejich požadovanou kvalitu zajistit přímo samotným procesem výroby.

Řízení rizik

V rozhodovacích procesech na všech úrovních řízení zvažujeme rizika a to formou identifikace rizik a příležitostí, jejich hodnocení a stanovování opatření s cílem zamezit či zmírnit dopady rizik.

Ustanovujeme roli manažera rizik, do které je jmenován člen vedení organizace.

Řízení rizik je integrováno do stávajícího systému procesního řízení, rizika analyzují a vyhodnocují vlastníci procesů formou rizikových analýz, opatření proti rizikům a rizikových plánů.

Řízení rizik je pravidelně vyhodnocováno manažerem rizik a rizikové analýzy a opatření aktualizovány vlastníky procesů.

Zapojení zaměstnanců

Zaměstnanci tvoří nejcennější kapitál společnosti. Naplnění vize a cílů Meopty je přímo závislé na účasti, zapojení a vtažení zaměstnanců do firemních procesů a na jejich ztotožnění se s vizí a cíli společnosti a jejich angažovaném naplňování. Plnění cílů a rozvoj potenciálu, resp. zvyšování stupně využití potenciálu zaměstnanců jsou strategicky neoddělitelné součásti. Východiskem budoucích úspěchů je koncept partnerství mezi vlastníky, vedením společnosti a zaměstnanci a kultura vzájemného respektu, inspirace a motivace. Klíčovým faktorem je síla osobních postojů a pozitivních příkladů majitelů a vedoucích pracovníků, jejichž autoritu mohou zaměstnanci uznávat a napodobovat.

Personální strategie zapojení zaměstnanců do firemních procesů a plnění cílů je postavena na konceptu partnerství postaveném na těchto principech:

  • identifikace zaměstnanců se svým posláním ve firmě a s klíčovými potřebami budoucího rozvoje firmy,
  • efektivní řízení pracovního výkonu,
  • motivace a zvyšování osobní odpovědnosti každého jednotlivce za dění ve firmě,
  • motivace pro zvýšení kvalifikace: znalostí, odborností a dovedností,
  • motivace ke změně postojů, chování i návyků,
  • zdokonalování profesních i sociálních způsobilostí pro kvalifikovaný výkon práce,
  • motivační hmotná i nehmotná podpora a inspirace k inovativnímu chování a jednání,
  • překonávání běžné rutiny a hranic stávající firemní kultury a vytváření aktivní firemní kultury,
  • respekt k odlišnostem a vstřícnost k individuálním potřebám zaměstnanců při zachování principu rovnosti

Zapojení zaměstnanců společnosti Meopta bude nadále realizováno zejména přímo na pracovištích při plnění pracovních úkolů, prostřednictvím účasti v projektových týmech zejména při řešení produktových a technologických inovací a vědecko-výzkumných projektů a realizaci strategicky orientovaných změn produktů, nastavení procesů včetně systémů řízení změn a jejich kontrol, účastí v zlepšovacích aktivitách podáváním zlepšovacích návrhů, účasti v expertních týmech apod.

Firemní infrastruktura

Dlouhodobě zajišťujeme a zlepšujeme kvalitu firemní infrastruktury společnosti. Při tom vždy respektujeme hlavní cíle společnosti. Cílů dosáhneme neustálým zlepšováním interních procesů a kvality své práce a vytvářením tlaku na to, aby byly eliminovány procesy bez přidané hodnoty.

Hlavním posláním a vizí v oblasti firemní infrastruktury je profesionální zajištění všech podpůrných činností a služeb nutných nejen pro chod firmy, ale taktéž pro její budoucí rozvoj. Tím podporujeme hlavní předmět činnosti společnosti. Neustálé zlepšování v oblasti firemní infrastruktury je nezbytnou součástí každé prosperující společnosti. Kvalitní a funkční infrastruktura nám nejen poskytuje podporu a pomáhá v chodu a řízení celé firmy, ale taktéž umožňuje rychlou reakci na požadavky zákazníků a jejich plnění. Budování a neustále zlepšování firemní infrastruktury je jednou z klíčových oblastí naší firemní strategie, proto chceme trvale investovat do této oblasti. Chceme nabízet taková řešení, která odpovídají moderním trendům a jsou základem dalšího úspěchu a růstu.

 

Řízení dodavatelských řetězců

Neustálé zlepšování řízení dodavatelských řetězců je jednou z nejdůležitějších součástí firemní strategie. Jde o propojení jednotlivých článků řetězce směrem ven z firmy (řetězec: dodavatel – Meopta – zákazník), tak v rámci Meopty (řetězec: sklad – výroba – montáž – expedice) a neustálé zlepšování způsobů komunikace mezi jednotlivými články. Při komunikaci s vnějším prostředím se jedná o optimalizaci nákupu a logistiky, zvyšování nákupní efektivnosti, optimalizaci procesů a organizaci nákupu, zavedení nákupního controllingu, implementaci nákupních strategií atd. To vše podstatně zlepšuje naši schopnost reagovat na požadavky zákazníka. V rámci Meopty jde především o optimalizaci procesů spojených s interním řízení materiálových toků. Jedná se o interní logistiku včetně skladového hospodářství a plánování zdrojů a materiálu za účelem zvýšení kvality a zajištění včasnosti dodávek mezi jednotlivými odděleními. Stejně tak je důležité, aby bylo vše včas a v požadované kvalitě připravené k následnému odeslání zákazníkům.

Rozvoj znalostí a dovedností

Dlouhodobá konkurenceschopnost, výkonnost a efektivita podnikání závisí na nepřetržitém rozvoji způsobilosti a využívání hodnototvorného potenciálu zaměstnanců. Výkon i způsobilost jsou podmíněny vzděláváním a rozvojem. Koncepce vzdělávání a rozvoje proto představuje integrální součást strategie zvyšování výkonnosti prostřednictvím způsobilostí. Meopta má definován soubor klíčových znalostí a dovedností, které jsou potřebné pro fungování procesů a systematicky pracuje na jejich rozvoji v závislosti na aktuálních potřebách a trendech.

Znalosti, trénink a rozvoj vyžadují věnovat pozornost nejen osvojování, ale především zdokonalování, prohlubování a rozvíjení klíčových způsobilostí stanovených pro jednotlivé pracovní pozice.  Vzdělávání a rozvoj znalosti, informací a způsobilosti pracovat se získanými znalostmi a informacemi musí postihovat jak „tvrdé“ (hard skills), jako jsou např. technické, oborové a profesní specializace, tak i „měkké“ (soft skills), jako jsou komunikace, prezentace, způsob vedení apod.

Zaměstnanci musejí mít nejen špičkové znalosti, ale musí také disponovat kvalitními informacemi. Interní komunikace na všech úrovních řízení a na všech pracovištích musí přispívat k přenosu především vnitřních znalostí a zkušeností nezbytných pro udržení a rozvoj know how společnosti.

Meopta bude nadále rozvíjet klíčové kompetence svých zaměstnanců prostřednictvím systému vzdělávání, motivace k odbornému, osobnímu i manažerskému růstu. Systém vzdělávání a rozvoje zahrnuje propracovaný adaptační proces pro nové pracovníky a pracovníky přecházející na nové profese, interní kurzy a školení, e-learningové studijní programy, externí kurzy a vzdělávání, stipendijní podporu akreditovaných vzdělávání, rekvalifikace atd. K rozvoji odborných i manažerských kompetencí dochází mj. i účastí v projektových týmech a zařazením do projektů realizovaných ve spolupráci s universitami a vědeckými pracovišti.

Meopta se nadále bude podílet na vzdělávacím programu budoucích zaměstnanců prostřednictvím spolupráce s učilišti, středními a vysokými školami formou finanční a materiální podpory technických oborů, stipendijních programů pro studenty, exkurzemi, studentskými praxemi a brigád. Žákům základních i odborných škol jsou umožňovány exkurze.

Společenská odpovědnost

Cílem společnosti Meopta je rozvíjet se ve vazbě na region a lidi v něm. Meopta je a nadále chce zůstat respektovaným a žádaným zaměstnavatelem. Podporovat sportovní, společenské a charitativní akce, jejichž cílem je „vytvářet lepší pohled na svět“. Cílem je také rozvoj a podpora výzkumných
a vzdělávacích programů v oblasti optiky a mechaniky tak, aby v těchto oblastech patřil region k nejlepším ve světě. Tyto principy mohou být budovány pouze při zachování tradičních hodnot, jako je poctivá práce, respekt k partnerům i aktivní přístup k ochraně životního prostředí.